Hướng dẫn tắt thông báo Device Enrollment trên macOS Catalina 10.15 (Enrolled via DEP) – (MDM enrollment)

0
1623

Đối với những máy đặt riêng apple hàng công ty kiểm soát chúng ta sẽ bị kiểm soát ở 1 phần nhất định nào đó. Cài phần mềm, truy cập từ xa. xoá máy tính dữ liệu vv. Nên đối với những máy này chúng ta nên ngặt truy cập của công ty quản lý.


SAU ĐÓ VÀO  Terminal: DÁN TOÀN BỘ VÀO ( NHẬP MẬT KHẨU NẾU CÓ)

sudo mount -uw /
sudo mkdir /System/Library/LaunchAgentsDisabled
sudo mkdir /System/Library/LaunchDaemonsDisabled
sudo mv /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ManagedClientAgent.agent.plist /System/Library/LaunchAgentsDisabled
sudo mv /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ManagedClientAgent.enrollagent.plist /System/Library/LaunchAgentsDisabled
sudo mv /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ManagedClient.cloudconfigurationd.plist /System/Library/LaunchDaemonsDisabled
sudo mv /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ManagedClient.enroll.plist /System/Library/LaunchDaemonsDisabled
sudo mv /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ManagedClient.plist /System/Library/LaunchDaemonsDisabled
sudo mv /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ManagedClient.startup.plist /System/Library/LaunchDaemonsDisabled
  • ENTER
  • SAU ĐÓ DÁN TIẾP LẦN NỮA :
  • ENTER
  • OK KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY:

SAU KHI KHỞI ĐỘNG LẠI CHÚNG TA KIỂM TRA XEM ĐÃ OK CHƯA:

profiles status -type enrollment

NHẬP DÒNG LỆNH TRÊN : ENTER
RA THẾ NÀY LÀ OK:CÁCH 2 :

  1. Boot to Recovery Mode by holding command-R during restart
  2. Open Tools → Terminal and type
$ csrutil disable
$ reboot
  1. Hold command-R during the reboot to enter Recovery Mode again
  2. Enter Disk Utility, and mount the Macintosh HD volume (or whatever your main volume is named)
Screenshot 2019-12-20 at 16 12 04
  1. Exit Disk Utility, open Tools → Terminal, and type
$ cd "/Volumes/Macintosh HD/System/Library"
$ mkdir LaunchDaemons.disabled LaunchAgents.disabled
$ mv LaunchDaemons/com.apple.ManagedClient* LaunchDaemons.disabled/
$ mv LaunchAgents/com.apple.ManagedClient* LaunchAgents.disabled/
$ cd ../../etc
$ echo "0.0.0.0 albert.apple.com" >> hosts
$ echo "0.0.0.0 iprofiles.apple.com" >> hosts
$ echo "0.0.0.0 mdmenrollment.apple.com" >> hosts
$ echo "0.0.0.0 deviceenrollment.apple.com" >> hosts
$ echo "0.0.0.0 gdmf.apple.com" >> hosts
$ csrutil enable
$ reboot
  1. After a normal boot, you can verify the DEP status in Terminal:
$ profiles status -type enrollment
Enrolled via DEP: No
MDM enrollment: No

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here