One Switch 1.12 Chuyển đổi nhanh chức năng hệ thống

One Switch là một công cụ để bật hoặc tắt nhanh các chức năng hệ thống trên nền...